Brandmester

Instrux
for
Brandmesteren
i
Skien

1.
Det er Brandmesterens Pligt at ve paa rede Haand saavel Dag som Nat og føre det specielle Tilsyn i Brandstationen samt
Kommando over de sammesteds værende Vagtmænd.

2.
Det paahviler Brandmesteren nøiagtigen at kontrollere den faste Brandvagt, den patruillerede Brand- og Politivagt samt Vægterne saavel i Taarnet som paa Gaderne, og at paase, at disse Vagtmænds Tjeneste punktligen udføres overenskommende med den dem givne Instrux.

Pligtforsømmelse anmeldes strax til Branddirektøren, som efterat Sagen er undersøgt, underretter Politimesteren om det Forefaldne. Brandmesteren gives under Udøvelsen af Tjenesten den samme Politimyndighed, som den patruillerende Brandvagt ved Instrux er tillagt.

3.
I Tilfælde at Brandmesteren ved Fraværelse, hvortil Branddirektørens Tilladelse først maa erhverves, eller ved Sygdom maate hindres fra at varetage sine Pligter, har han hos Branddirektøren at faa konstitueret en anden i sit Sted.

4.
Naar Ildsvaade opstaar, er det Brandmesterens Pligt, uden Ophold at begive sig til Brandstedet med det i Vagten værende Mandskab og de fornødne Brandredskaber, samt derom strax at lade Branddirektøren underrette.

5.
Brandmesteren har at assistere Branddirektøren med Hensyn til Brandredskabernes Vedligeholdelse i god Stand og tilbørlig Orden.

6.
Brandmesteren har at være tilstede ved de aarlige Øvelser med Brandmandskaberne.

7.
Forøvrigt er det Brandmesterens Pligt at udføre enhver Brandvæsenet vedkommende Forretning, som er ham paalagt,
og at efterkomme enhver Instrux eller Befaling, som af Foresatte maatte blive ham given.

8.
Tjenesten kan fratrædes efter 3 Maaneders Opsigelse fra en af Siderne.

Skien den 11te Septbr. 1867

C. C. Paus Herman Bagger

Magistrat Ordfører
 

Skien 1868
P. Feilbergs Enkes Bogtrykkeri

Kanskje du også vil like: