Brandvakt

Instrux

for

den faste Brandvagt

i

Skien

 

Skien 1868

 

P. Feilbergs Enkes Bogtrykkeri

 

1.

Af de 4 faste Vagtmd forrette 2 ad Gangen efter rigtig Tur og Omgang Vagt i Stationsværelset.

Afløsningen foregaar Kl. 9 Aften.

 

2.
Ingen af Vagtmændene maa forlade Stationen uden behørig Tilladelse eller after Ordre.

 

3.

For Arbeider i Brandvæsenets Tjeneste eller for Vandværkets Reparationsarbeider, hvadenten disse udføres i eller udenfor Vagttjenesten tilkommer den faste Brandvagt ingen særskilt Godtgjørelse.

 

4.

Om Natten har den vagthavende faste Brandvagt at kontrollere den hver Time sig indfindende patruillerende Vagt.

 

5.

Hver Dag have de Vagthavende forinden Afløsningen at rengjøre Vagtværelset.

 

6.

Saasnart Husild er opdaget eller anmeldt for Vagten, bliver Brandmesteren strax derom underrettet, og forsaavidt Brandstedet skjønnes at ligge indenfor Vandværkets Omraade, har Vagten uden Ophold at begive sig til Brandstedet med Vandværkets Slangevogne og gjøre Alting klart til Paasætning af Slanger. Saafremt Ilden er udbrudt paa et Sted, hvor Vandværket ei kan virke som Sprøiteapparat, begived Bagten sig snarest muligt til Brandstedet forsynet med de fornødne Brandredskaber.

 

7.

Anmeldes eller opdages Pibebrand skal en af Vagtmændene strax begive sig til Stedet med en Hanndsprøite, hvorom Brandmesteren bliver underrettet.

 

8.

De faste Vagtmænd maa ikke forlade Byen uden Branddirektørens Tilladelse. Har nogen af dem Sygdom eller andet antageligt Forfald, stiller han i betimelig Tid og uden Udgift for det Offentlige, en anden paalidelig Mand i sit Sted, som Brandmesteren hertil anser skikket. Varer Forfaldet i længere Tid end 8 dage maa Branddirektørens Samtykke dertil erhverves, Den Stillede paaligger da de samme Pligter, som de ordinære Vagtmænd.

 

9.

Forsaavidt de tjenestegjørende Vagtmænd formærke nogen Pligtforsømmelse eller Forseelse hos nogen af den patruillerende Brandvagt, maa de anmelde saadant den paafølgende Dag, under Ansvar efter Omstændighederne.

 

10.

Enhver, som ikke møder paa vagt til bestemt Tid, forlader samme før Tiden, viser Skjødesløshed og Forsømmelse i Opfyldelsen af sine Pligter, eller indfinder sig paa vagt i beskjænket Tilstand, erlægger, saafremt ikke Lovgivningen bestemmer en strengere Straf, Bøder til Brandkassen efter Politimesterens Bestemmelse og desuden Betaling til den i hans Sted leiede Person.

 

11.

Naar Politimesteren, efterat Branddirektøren har afgivet Erklæring, finder det nødvendigt at entledige nogen af de antagne Vagtmænd, kan saadant ske uden nogensomhelst Opsigelse, Lovmaal og Dom; fratædes Posten efter eget Ønske, forbeholdes 3 Maaneders Opsigelse.

 

12.

Den faste Brandvagt har i Et og Alt at efterkomme de Befalinger, der blive dem givne i Tjenesten af deres nærmeste Foresatte, Politimesteren, Branddirektøren og Brandmesteren.

 

 

Skien den 11te September 1867

 

C. C. Paus                   H. Bagger

Magistrat                      Ordfører

 

Kanskje du også vil like: