Hospitalet


HOSPITALET

Borchsenius skriver i sin bok «Skien før branden» under kapittelet om Taterbakken om Hospitalet.
kart1886

Nu er vi nådd helt op til Li, og står rett overfor Norges Banks vakre bygning. Til venstre, vis-à-vis banken, har vi den meget store gård nr. 166, og det var hospitalet. Dette var en meget gammel gård. og er opført før 1800. Det var egentlig en parsell av en meget stor eiendom, nr. 360, som i 1830 gikk fra madame Altenburg til Knud Ibsen, 1838 til Nils Johnsen, Porsgrunn, 1862 fra O. P. Holm til Ole Andersen, og 1865 til Chr. H. Blom, som ved gavebrev 1875 overdrog den her omhandlede bygning til Skiens hospital. Skiens hospital er en meget gammel institusjon. Efter Løvenskiolds ”Bratsbergs Beskrivelse” var det kong Christian V, som ved dekret av 25. april 1663 gav det retten til å bære navnet Hospital. Den 22. juli 1766 blev grunnstenen lagt til den bygning som brente i 1886. Det var en en-etasjes bygning med 12 værelser, og med en gang midt efter lengderetningen. Utenfor gatedøren, som var midt på den lange bygning, stod i Løvenskiolds tid en bøsse, ”hvori veltænkende og gavmilde Givere ved indfaldende Lejligheder” ydet sine bidrag. Bøssen må være fjernet for lang tid siden. Derimot var der i Tollboden i Porsgrunn anbragt en annen lignende bøsse, som like til den siste tid har vært i bruk til innsamling av bidrag til Skiens Hospital. Hospitalet hadde i 1780 en kapital av 8936 spd. 0 mark og 11 skill., nu er kapitalen med legater kr. 72 000, og eiendommen har en takst av kr. 50 000. Retten til å bære navnet Hospital var av ikke liten betydning, idet det dertil var knyttet berettigelsen til bl. a. å oppehære straffebøter. I flere gamle forordninger skulde bøtene tilfalle nærmeste hospital. Nu er alle disse bestemmelser ophevet, bøtene går i andre kasser, ellers var det også andre ydelser, som imidlertid er falt bort.


Specificeret Regnskab for extra Udgifter
ved Bradsbergamts Hospitalbygninger
fra 1te July 1828 til 14de October 1830

—–

Kanskje du også vil like: