Rørlegger

Instrux

For den authoriserede Rørlægger i Skien

(1868)

§1.
Den authoriserede Rørlægger har at udføre sit Arbeide med Orden og Samvittighedsfuldhed, og er herved underkastet Tilsyn af Bestyrelsen for Vandværket, saaledes at i Særdeleshed ingen Indboring i Vandværkets Rør maa ske, uden at det forud er tilladt af Bestyrelsen, og nogen af samme Befuldmægtiget er tilstede, for at paase Udførelsen. Derhos er Rørlæggeren forpligtet til at udføre sit Arbeide saaledes, at de Bestemmelser, der ere eller blive givne for den private Vandforsyning fyldestgjøres, forsaavidt de vedrøre Spisningsrør, Kraner osv. Ligesaa er han pligtig til at afgive de Indberetninger, Erklæringer og Oplysninger, som af Vandværkets Bestyrelse forlanges.


§2.

Rørlæggeren er ansvarlig for alt det Arbeide, han udfører eller lader udføre. Hvis der som følge af noget af ham udført Arbeide paaføres Kommunen Udgifter, blive disse at erstatte af Rørlæggeren, der i saa Henseende er forpligtet til at underkaste sig Magistratens Kjendelse, efterat Erklæring af Vandværkets Bestyrelse er afgivet.

§3.
Rørlæggeren er forpligtet til at levere de til Vandindtag og Reparationer fornødne Rør, Kraner og øvrige Arbeidsmaterialier after Christiania authoriserede Rørlæggeres Prisliste, og har han hvert Nytaar at indlevere til Magistraten og Vandværkets Bestyrelse en Opgave over de for kommende Aar i Christiania gjældende Materialpriser.

§4.
For Anboring af Hovedrøret og for alt Rørlæggerarbeide, som fornødiges til at føre en Ledning ind og omkring i Husene bestemmes Daglønnen indtil Videre:
For en øvet Rørlægger pr Dag 108 s.
For en Haandlanger pr Dag 36 s.
For Reparationer, som udføres mindre end 3/4 Dag kan beregnes:
For en øver Rørlægger efter pr Dag 1 Spd.
For en Haandlanger efter pr Dag 40 s.

§5.
Gravning, Minering, Gjennembrydning af Grundmure og andre Arbeider, som staa i Forbindelse med Vandindlægningen, ere Gjenstand for privat Overenskomst, dog maa, saasnart den authoriserede Rørlægger dertil benyttes, følgende Pris lægges til Grund for Arbeidets Udførelse. For Gravning og Gjennembrydning af Grundmure kan den authoriserede Rørlægger beregne indtil 25 pCt. Avance af den gjennem ha paam udbetalte Dagløn, og for Minering, saafremt hertil af ham leveres Krudt, Lunte og Redskaber 33.1/3 pCt. Avance.

§6.
Den beskikkede Rørlægger har til Magistraten at afgive en skriftlig Forsikring paa Tro og Love om at udføre alt Arbeide med Orden, Nøiagtighed og Samvittighedsfuldhed. Magistraten har Ret til at tilbagekalde hans Authorisation, naar hans Forhold giver Anledning til Misnøie, hvilket dog først bør ske, afterat Erklæring fra Vandværkets Bestyrelse er indhentet.

Skien den 11te Septbr. 1867

C.C. Paus,     Herman Bagger
Magistrat                Ordfører

   ————————————————–


Skien 1868
P. Feilbergs Enkes Bogtrykkeri.

Kanskje du også vil like: