Forskrifter om Sundhedsvenet i Skien

Forskrifter
om Sundhedsvenet i Skien

§1. Byens Torv og offentlige Pladse reengjøres een Gang ugentlig og, om fornødiges, oftere.

§2. Vedkommende Huuseiere eller Eiere af Tomt eller Hauge skulle i Regelen een Gang ugentlig og, saavidt fornødiges, oftere reengjøre den udenfor deres Eiendom værende Rendesteen og Gadeløbets halve Bredde.

§3. Det paaligger Huuseierne at holde deres Gaarde, Portrum og private Smuge rene og frie for Stank. Feieskarn og andre Ureenlighedet fra gader eller Gaardsrum maa ei blive liggende, men stax bortføres eller henbringes til Husets Gjødselbinge.

§4. Aadsler skulle nedgraves paa Steder, der ere fjernede fra bebygget Grund og ei dertil have Vandafløb.

§5. Stillestaaende Vand skal afledes. Gader og veie skulle have en, saavidt muligt, haard Overflade, der er saaledes indrettet, at Overvand har let og hurtigt Afløb. — Rendestene, Veigrøfter og aabne Afløbsrender skulle have tilstrækkeligt Fald, og helst være steensatte. Kværndalsbækken og dens Fortsættelse, Skibækken, samt Kloakrenden fra Hospitalet til Møllen, besørges rensede paa Communens Bekostning, efter Sundhedscommissionens Forlangende og Anviisning.

§6. Enhver Huuseier skal være forpligtet til, at besørge Grundvand eller Overvand bortledet fra sin Tomt, saaledes at ingen skadelig Ansamling deraf kan skee, fornemmelig i Kjælder eller under Gulv.

§7. Vadske og deres Afløbsrør maa holdes rene og frie for Stank.

§8. Ethvert Vaaningshuus eller beboet Huus skal have Vandhuus med Binge, hvis Bund skal være fast og, hvor Sundhedscommissionen finder det nødvendigt, med tætte Vægge. — Bygninger der ere bestemte til Opholdsted for et større Antal Mennesker, skulle have mindst eet Aflukke for hver 20 Mennesker, som antages at maatte benytte samme.

§9. Forsaavidt Nogen holder Heste, Køer eller Sviin, er han derhos forpligtet til at indrette tætte Gjødselbinger til Optagelse af bemelte Dyrs Ureenligheder; — dog er Intet til Hinder for, at der kan anbringes en Gjødselbinge, der kan optage Ureenlighederne saavel af Mennesker som af Dyr.

§10. Vandhuse og indbyggede Gjødselbinger skulle i Regelen være forsynede med Lufttrækpiber. De maa ikke ligge nærmere ved Vandpost, Brønd eller anden brugbar Vandbeholdning end mindst 6 Alen; Afløb til Gade, aaben Plads eller Naboer maa ikke finde Sted.

§11. Gjødselbinger og Vandhuse skulle tømmes mindst hver anden Maaned og under særegne Omstændigheder saa ofte og paa den Maade, som Sundhedscommissionen maatte finde nødvendigt. Vandhuus- eller Svinegjødning skal forsaavidt og i den Udstrækning Sundhedscommissionen finder det fornødent, stadigt holdes opblandet med Kalk eller Jord, saa at den ingen skadelig Stank afgiver, og bortføres i tætte Kasser, der ei maa være mere fyldte, end at der Intet spildes paa Gader eller Veie. — Forsaavidt Gjødning bortføres i Baade, maa Indladningen kun foregaa om Natten og Baaden ikke forblive henliggende ved Bryggen eller den indre Havn længere end til Klokken 6 om Morgenen.

§12. Bygninger, i hvilke flere Mennesker jevnlig samles og i længere Tid opholde sig, skulle forsynes med hensigtsmæssige Urinsteder, der holdes tilbørlig rene.

§13. Stald, Fjøs og Griisehuus saavelsom Rum for Fjærkræ, skulle være saaledes indrettede, at de afgive forsvarligt og sundt Opholdsted for Dyrene.

§14. Svinehold tillades i Regelen ikke, undtagen hvor Griisehuuset kan fjernes mindst 6 Alen fra Beboelsesrum og Drikkebrønd. Stald, Fjøs, samt Griisehuus maa ikke anbringes i eller under Vaaningshuus, og tillades ikke indrettede, hvor Gaardsrummet ikke har den fornødne Størrelse, dog mindst 36 ? Alen.

§15. Der skal være Afløb fra den Deel af Gulvet i Stald og Fjøsbygninger, som optager Urinen, til Gjødselbingen. Er Gjødselbingen ei anbragt under Gulvet, skal dette være tæt.

§16. Sundhedscommissionen kan forbyde Kreaturhold, hvor den finder, at det foranlediger sanitære Misligheder, som enten paa Grund af Stedforholdene eller formedelst Overhørighed af Vedkommende ikke kunne hindres.

§17. Pladse, hvor Heste eller andre Kreaturer henstaae, eller hvor Fiskeudsalg finder Sted, skulle jevnlig renses.

§18. Oplag af Gjødsel, Been eller andre Gjenstande, der ved Uddunstning kunne virke skadeligt paa Sundhedstilstanden, tillades ikke i de tæt bebyggede Dele af Byen.

§19. Vandledninger og deres Beholdere, samt Brønde, hvis Vand benyttes i Huusholdninger, skulle holdes rene og frie for skadeligt Tilløb. — Enhver Brønd bør renses mindst een Gang aarlig. Det tillades ikke at Aadsler eller andre Ureenligheder henkastes i Gjellevandet.

§20. Nye Anleg af sadanne Næringsbrug, som omhandles i §4, af Lov af 19de Mai 1860 angaaende forskjellige Bestemmelser om Bygningsvæsenet, eller andre Anlæg, der maatte kunne ansees skadelige for Sundheden, maa ei tillades, forinden Sundhedscommissionens Betænkning er indhentet.

§21. Skadelige eller ildeluktende Udtømmelser fra Næringsbrug, der allerede ere i Virksomhed, maa foregaa paa en saadan Maade, at de mindst muligt forulempe de Omboende. — Ligesaa skal enhver Bedrift, hvorved Luften i høiere Grad forurenses og Stank udbredes, være underkastet Sundhedscommissionens Tilsyn og nærmere Bestemmelse i saa Henseende.

§22. Intet Næringsbrug maa drives med større Fare for Arbeidernes Helbred end der nødvendig flyder af Bedriftens eget Væsen.

§23. Sundhedscommissionen kan forbyde bedærvede eller skadelige Næringsmidlers Forhandling, og det bør være dens Pligt at paasee, at deslige Næringsmidler enten blive tilintetgjorte eller anvendte til uskadeligt Brug.

§24. Findes der noget beboet Huus, Værelse eller Forsamlingsrum, som ved Mangel paa tilstrækkeligt Lys eller frisk Luft, ved Fugtighed, Ureenslighed eller Overfyldning af Mennesker skjønnes at være skadeligt for Sundheden, kan Sundhedscommissionen forbyde dets Afbenyttelse, indtil den paaklagede Mislighed er afhjulpen.

§25. Ved nye Vaaningshuses Opførelse skulle følgende Regler iagttages:

A: Undermuren skal være saa høi, at Gulvet ligger mindst 18 Tommer over Grunden, hvor denne er plan, og hvor Grunden er hældende, mindst 12 Tommer over Hældets høieste Punkt.

B: Undermuren skal være forsynet med de nødvendige Trækhuller.

C: Intet Beboelsesrum maa være lavere end 4 Alen under Himlingen.

D: Beboelseskjælder skal have mindst 2 Alen af sin hele Høide over Jordoverfladen og være forsynet med Vindovn og Trægulv.

E: Vinduerne skulle, med mindre Sundhedscommissionen finder, at der paa anden Maade er sørget for tilstrækkelig Luftfornyelse, være saaledes indrettede, at de med Lethed kunne aabnes og lukkes.

F: Ved Opførelse af grundmurede Huse skal, for at forebygge Opstigning af Fugtihed i Murene, endvidere iagttages, at saavel Ydermyre som Mellemmure isoleres ved Anbringelse af et vandtæt Mellemlæg 3 Tommer under nederste Etages Gulvaase.

Foranstaande af Kjøbstaden Skiens Communebestyrelse vedtagne almindelige Forskrifter angaaende Sundhedsvæsenet inden Communen ere ved kongelig Resolution af 23de f. M. Naadigst approberede i Henhold til §4 i Lov om Sundhedscommissioner m. M. Af 16de Mai 1860 og §5 i Lov indeholdende forskjellige Bestemmelser om Bygningsvæsenet af 19de Mai 1860.

Den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre, Christiania den 11te Juni 1863.

Bretteville.

Kierulf.

Publiceret inden Skiens Bythingsret den 15de Juni 1863, behørig extraheret og protocolleret.

Uden Betaling.

C. C. Paus

Trykt hos J. Melgaard.

Kanskje du også vil like: