Vekterne

Instrux

for Vægterne i Skien

Skien 1868
P. Feilbergs Enkes Bogtrykkeri

1.

Vægtene møde hver Aften, iførte deres Mundering i Stationsværelset, om Sommeren kl. 10 Aften og om Vinteren kl. 9 Aften; hvorpaa de begive sig til de dem anviste Poster enten i Kirketaarnet, hvor tvende Taarnvægtere forrette hver Nat uden Afløsning eller i de Vagtdistrigter, som efter Tur eller speciel Befaling for den Nat tilfalder de to øvrige da mødende Vægtere, hvilke sidste forblive paa sin Post til Kl. 1 om Natten til hvilken Tid de paa Stationsværelset blive afløst af 2den Vagt, som forbliver paa Post om Sommeren til Kl. 4 og om Vinteren til Kl. 5 Morgen.

  2.

Det er Gadevægterens Pligt:  

a: At paase om noget uordentligt eller ulovligt Værtshushold med Drik og Fylderi, Dands og Spil samt anden Uorden, især efter Kl. 10 om Aftenen, hos Nogen maatte finde Sted og hvis saadan Uorden opdages, at anmelde den for Politimesteren eller Underfogden.  

b: Naar ubekjendte eller mistænkelige Personer antræffes, der ei strax ville give Forklaring om hvo de ere eller i hvad Ærinde de gaa, har Gadevægteren at opbringe saadanne Personer; ligesaa har han at indbringe til Arresten Enhver, som med Hujen, Støjen eller paa andre Maader forstyrrer den offentlige Rolighed.

c: Bemærkes uforsiktig Omgang med Ild og Lys ved Brygning, Lysestøbning m. v. eller paa Snedkerværksteder og andre Stæder hvor Fare er at befrygte, har han strax at advare Vedkommende og derhos gjøre Anmeldelse paa Stationen eller for Politiet.  

d: Saasnart han formærker Husild, har han strax at gjøre Brandalarm og at søge hen til den nærmeste Brandvagtmand, som bringer Budet videre til Stationen. Vægteren har imidlertid i al Hast at bringe Maldning til Taarnvægteren og Borgertamburen samt at underrette Byfogden og Branddirektøren, derpaa begiver han sig til Brandstedet for der at være behjelpeligmed Slukning og Redning.  

e: Skjønner Vægteren, at Ilden kun er af en Skorstenspibe, da anmelder han dette strax paa Stationen, ligeledes forholder han sig, naar Ildsvaade udenbyes opdages.  

f: Det paaligger Vægterne at renholde Torvet, og til den Ende ere d forbundne til, Dagen før hver Søn- og Helligdag, at feie dette eller om Vinteren, ved at bortskuffe den faldne Sne, stedse at holde Passagen der aaben og bekvem.  

g: I alt, som angaar den offentlige Sikkerhed, Fred og Rolighed skal Vægteren udvise al mulig Agtpaagivenhed og med Flid udrette, hvad han formaar til sammes Befordring og Haandhævelse, i hvilken Henseende de bør holde sig efterrettelig, hvad Politimesteren maatte finde fornødent at anbefale ham.  

3.

Har nogen af Vægterne Sygdom eller andet antageligt Forfald, stiller han i betimelig Tid og uden Udgift for det Offentlige en anden paalitelig Mand i sit Stæd, som Brandmesteren hertil anser skikket. Den Stillede paaligger de samme Pligter, som de ordinære Vægtere.  

4.

Enhver, som ikke møder paa Vagt til bestemt Tid, forlader samme før Tiden, viser Skjødesløshed og Forsømmelse i Opfyldelsen af sine Pligter, Uhøflighed eller Ulydighed mod sine Foresatte, eller indfinder sig paa Vagt i beskjenket Tilstand, erlægger, saafremt Lovgivningen ikke bestemmer en strengere Straf, Bøder efter Politimesterens Bestemmelse og desuden Betaling til den i hans Sted leiede Person.  

5.

Det er Taarnvægternes Pligt, at være aarvaagne, ideligen at se ud af Gluggerne og ikke forlade Taarnet før Morgenen, naar der ringes af Vagt. Foruden det fuldstændige Timeraab skulle de hver 1/4 Time raabe ud af Taarnet, hvad Klokken er slagen. Med Lyset i Lygten, naar samme benyttes, bruges behørig Forsigtighed. Der ringes af Vagt om Morgenen Kl. 4 om Sommeren og Kl. 5 om Vinteren. En Time før Nattevagten begynder ringes til Aften, nemlig Kl. 9 om Sommeren og Kl. 8 om Vinteren.  

6.

Hver Søn- og Helligdag, naar Klokkerne ringes første Gang til Høimesse, skulle Vægterne, der ikke ere ansatte ved Ringningen i Taarnet, indfinde sig i Uniform ved Kirken, og der paase Orden og Skikkelighed, saa at ingen Støi eller Andet, hvorved Andagten kunde forstyrres, taales, ved hvilken Anledning de dog bør undgaa al høirøstet Tale. Iligemaade have tvende Vægtere at møde ved Kirkegaarden under Begravelser for at paase Orden, mod at de derfor nyde den Betaling, som i Reglementet for den nye Kirkegard er bestemt eller senere maatte vorde fastsat. De skulle ligeledes bære bort de Lig, der begraves for fattigkassens Regning mod den Godtgjørelse, som er eller vorder bestemt.  

7.

Vægterne har mod en aarlig Løn af Klokkeren 3.1/5 Spd. hver at assistere ved Ringbubger til den almindelige Gudstjeneste enten saa denne afholdes paa Søndag, til Altergang eller paa Helligdage, dog saaledes at stedse tvende blive fri til Kirkegaarden. Forlager Klokkeren Vægternes Hjælp til Ringning ved Begravelser, ere de og dertil, imod akkorderet eller af Byfogden bifaldt Betaling, forbundne.  

8.

Munderingsstykker og Støvler skulle Vægterne paa bedste Maade behandle, vedligeholde og rengjøre samt ikke bruge uden naar de ere i Tjenesten.  

9.

Naar Politimesteren finder det nødvendigt at entledige nogen af de antagne Vægtere, kan saadant ske uden nogensomhelst Opsigelse, Lovmaal og Dom; fratrædes Posten efter eget Ønske forbeholdes 3 Maaneders Opsigelse.  

10.

Vægterne have i Et og Alt at efterkomme de Befalinger, der bliver dem givne i Tjenesten af deres nærmeste Foresatte, Politimesteren, Branddirektøren, Underfogden og Brandmesteren.  

11.

Denne Instrux gjælder fra idag og indtil Videre og er det Politmesteren forbeholdt deri at gjøre de Forandringer, som maatte findes fornødne. Den bliver Vægterne forelagt og betydet og forsynet med deres skriftlige vidnesfaste Paategning om at underkaste sig samme i Et og Alt.  

 

Skien den 14de Oktbr. 1868  

Lie

const. Mgistrat

Kanskje du også vil like: