Protokoll fra årsmøte i Skien Historielag 2017

Protokoll 2017 – fra årsmøte i Skien Historielag
tirsdag 23. januar 2018

Møtet ble avholdt i lokalene til Hauges Minde i Skien.
62 medlemmer var tilstede, inklusiv styret – alle med stemmerett.

Leder Per Forsberg ønsket velkommen til årsmøtet.
Årsmøtet ble gjennomført i henhold til §3 i vedtektene.

Konstituering av årsmøte

 1. 1.Valg av møteleder – Finn Erik Karlsen
 2. 2.Valg av referent – Inge Bjørbæk
 3. 3.Innkalling og dagsorden – enstemmig godkjent

Møteleder foreslo begrenset taletid ved kommentarer og innlegg fra forsamlingen.
Enstemmig godkjent, men tidsbegrensning ble ikke benyttet.

 1. 4.Årsberetning
 • Ingrid Sørbøe leste opp styrets forslag til årsberetning.
  I tillegg til årsberetningen ble det opplyst at Åse Bohman Larsen hadde donert
  16 bind av Norges Historie til Skien Historielag.
  Spørsmål fra Ellen Schjervig – burde ikke årsmøtedokumentene sendes ut på forhånd?
  Styret er enige i dette, og vil følge det opp til neste årsmøte.
  Ingen flere kommentarer til årsberetningen, som viser et aktivt år for Skien Historielag.

      Årsberetning enstemmig godkjent.

 1. 5.Regnskap
 • Per A. Svenkesen presenterte regnskapet og leste opp revisjonsrapporten.
  Skien Historielag har en god og ryddig økonomi.
  Sum eiendeler pr. 31/12-2017 er på kr. 728.330,- – derav en kontantbeholdning
  på kr. 688.329,- . Beholdningen av bøker etc. er bokført til kr. 40.000,-.

Regnskapet enstemmig godkjent.

 1. 6.Fastsettelse av kontingent
 • Per A. Svenkesen presenterte styrets forslag til medlemskontingent for 2018:
  Enkeltmedlem…………….kr. 250,-.
  Familie………………………..kr. 400,-.

Medlemskontingent for 2018 enstemmig godkjent.

 1. 7.Innkomne forslag
         Det var ikke kommet inn forslag fra våre medlemmer.
  Styret hadde eget forslag til endring/justering av vedtektene.
  Inge Bjørbæk presenterte forslagene:
         §2 – endret fra: Skien Historielag skal arbeide med å – endret til: arbeide for:
         §3 – endret fra: Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april – endret til:
       utgangen av mars.

§5 – Styret
Her er det gjort en del endringer/justeringer av teksten i paragrafen.

Valg av valgkomiteen endret fra: Årsmøtet velger også en valgkomite på tre medlemmer. Hvert medlem velges for to år. Valgkomiteen foreslår ett nytt medlem til valgkomiteen hvert år. De årene da to nye medlemmer skal velges (hvert annet år), foreslår styret en representant til valgkomiteen.
Endret til: Velges for to år.
For 2018 er det kun ett medlem som er på valg og skal velges for to år. To medlemmer er
valgt frem til 2019. Vi får derfor den tilsiktede rulleringen på plass fra 2018.

Nytt tillegg i paragrafen: Oppnevnelse av komiteer med rapporteringsplikt til styret.
For å sikre en lik styringsplattform og holde fokus på viktige arbeidsområder for fremtidige styrer, har styret listet opp følgende komiteer som oppnevnes av styret:

 • Tre medlemmer til bokkomiteen (overført fra valgt på årsmøtet til styrtet).
 • En representant til Historisk Forum.
 • Tre medlemmer til arkivkomiteen.
 • Redaksjonskomite for «Brynet».
 • Redaktør for hjemmesiden til Skien Historielag.
 • Tre medlemmer til komite for «Blå skilt» og «Bymedaljen».
  Medlemmer i ovennevnte komiteer har møterett i styret – uten stemmerett.

       Tatt ut: Ved stemmelikhet avgjøres alle valgene som er nevnt i §5, ved loddtrekning.

§6 Arbeidsinstruks
Her er deler av §7 overført til §6.

Nytt: Styret er den høyeste administrative myndighet.

Overført fra §7: Styret viderefører Byselskapets arbeide med «Blå skilt» på historiske
bygninger, og tildeling av «Bymedaljen». Det er styret som i begge typer saker behandler forslag og setter vedtakene ut i livet
.

Endret fra: Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt – endret til: leders
stemme dobbelt.

§7 Bokkomiteen
Valg av bokkomiteen er overført fra årsmøtet til styret som oppnevner medlemmene.
Årsaken er å sikre en bedre informasjonsflyt fremover.

Nytt: Den oppnevnte bokkomiteen har til formål å ……………..osv…
Bokkomiteen har den redaksjonelle frihet og det redaksjonelle ansvaret
ved utgivelse av lokalhistorisk litteratur.

Innkomne forslag – vedtektsendringene enstemmig godkjent.

Nye vedtekter trykkes opp for utsendelse til våre medlemmer.

 

 

 1. 8.Valg

Møteleder la frem valgkomiteens innstilling til nytt styre for 2018:

 • Leder valgt for 1 årPer Forsberg
 • Styremedlemmer valgt for 2 år             Per A. Svenkesen
  Inger-Lise Gundersen
  Inge Bjørbæk
 • Styremedlemmer ikke på valg             Ingrid Sørbøe
  Per Sondresen
 • Varamedlemmer valgt for 1 år             Bjørn Ivar Olsen
  Arne Kristian Sneltvedt
 • Revisor valgt for 1 år             Arne Lundseth
  Hans Petter Gonsholt
 • Valgkomite – valgt for 2 årEva Kise
  Valgkomite – ikke på valgInge Apneseth
  Ragnar Holtskog

Styret konstituerer seg selv i henhold til vedtektene §5.

Valgene enstemmig godkjent.

 

Brit Amlie og Thor Wølner Gundersen gikk ut av styret. Per Forsberg overrakte blomster
og takket for innsatsen gjennom mange år.

Per Forsberg takket videre møteleder Finn Erik Karlsen for en utmerket jobb og takket av årsmøtet.

Medlemsmøte etter årsmøte

76 personer var tilstede på det åpne medlemsmøtet etter at årsmøtet var avsluttet.
Møtet startet med servering av snitter, kaffe og hyggelig prat rundt bordene.

Kveldens foredragsholder var Thorbjørn Wahlstrøm som fortale og viste bilder fra «Gjerpensdalen». Foredraget bygger på Wahlstrøms siste bok om «Gjerpensdalen» – utgitt høsten 2017.
Et glimrende foredrag om et flott jordbruk- og turområde tett inn på sentrum av Skien.

Per Forsberg rundet det hele av og ønsket velkommen til vårt neste medlemsmøte 27. februar 2018.

Skien, 24. januar 2018

Inge Bjørbæk
referent

Kanskje du også vil like: